How to fill in the quote type of "Range calculated weight"?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 4 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน